YMEC

Втора международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 12 – 13 Октомври 2017 година във Вилнюс, Литва, се проведе втората международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”.
Организатор на срещата бе Active Youth- Литва. Участваха 5 партньорски организации от 5 държави: CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC- Полша; EDUFORMA SRL – Италия, Теза ООД – България и организаторите от Active Youth- Литва.

Главна цел на проекта  беше да се проследи напредъка по проекта, развитите интелектуални продукти, възможните им подобрения, предстоящите дейности и събития, отговорности и разпределение на следващите задачи.

Срещата постави на дневен ред вече реализирания първи интелектуален продукт – „Инструмент за оценка за младежи – който може да се използва като самооценка за млади хора или инструмент за оценка на преподаватели или бъдещи работодатели.“ Обсъдиха се резултатите и възможностите за усъвършенстването на инструментът.

Втората международна среща беше ключов момент за  изпълнението на бъдещите действия от проекта. Обсъдени и приети бяха срокове за изготвяне на план за разпространение на резултати, разработване на материали във връзка с вторият интелектуален продукт „Програма за обучение и материали за младежки работници“, както и дати за провеждане на Съвместно обучение през 2018г в Полша.

Дефинираха се дейностите и очакваните резултати за периода до следващата международна среща по проекта през месец март 2017 година в Италия.

Добрата  комуникация и воденето по предварително разработената и приета програма от партньорите, даде възможност за една ползотворна работна среда, в която се обсъдиха всички важни моменти и ключови етапи от успешното реализиране на следващите стъпки от изпълнението на проекта.

YMEC

 

 

Second international meeting under the project “Young managers of effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 under the Erasmus + Program

The second international meeting under project 2016-2-BG01-KA205-023931 – “Young managers of effective career development” took place in Vilnius, Lithuania from 12 to 13 October 2017.

The organizer of the meeting was Active Youth – Lithuania. Five partner organizations from 5 countries participated: CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT – Romania; Fundacja VCC – Poland; EDUFORMA SRL – Italy, Teza Ltd. – Bulgaria and the organizers from Active Youth – Lithuania.

The main objective of the project was to trace the progress of the project, the developed intellectual products, their possible improvements, the upcoming activities and events, responsibilities and distribution of the next tasks.

The meeting put the already developed first intellectual product – Assessment tool for youngsters – which can be used as a self-assessment for young people or assessment tool for trainers or future employers. The results and possibilities for improving the tool were discussed.

The second international meeting was a key moment for the implementation of future project actions. The deadlines for drawing up a dissemination plan, materials development in relation to the second intellectual product “Training Program and materials for youth workers” and dates for the Joint Training in 2018 in Poland were discussed and adopted.

The activities and expected results for the period until the next international project meeting in March 2017 in Italy were defined.

Good communication and leadership on the pre-developed and adopted program by the partners allowed for a fruitful working environment that discussed all the important moments and milestones of the successful implementation of the next steps of the project implementation.