YMEC

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”

Целта на онлайн инструмента за оценка бе да се изгради инструмент за комуникация между младите хора и пазара на труда чрез активното участие на всяка от страните в един продукт, който да даде важна информация за уменията и компетенциите на отделния човек.

Инструментът за оценяване може да се използва хоризонтално и вертикално – от индивидуален млад потребител, доставчик на ПОО, консултант за работа или дори родители до работодатели, освен това може да бъде еднакво полезен и за младежи от всяка европейска държава. Ето защо всички групи участваха пряко или непряко в дейностите по проекта.

За да може проектният продукт да бъде широко разпространен, онлайн инструментът е преведен на национални езици на всички партньори в проекта- български, италиански, полски, румънски, литовски (http://ymec.eu/platform/).

След като бъде разработена първоначалната форма на онлайн инструмент, всеки от партньорите ще покани 20 млади хора да тестват онлайн тест и да попълнят проучване за удовлетвореността, за да дадат обратна връзка как да подобрят инструмента и да го направят по-привлекателен.

Консорциумът по проекта представи втора и трета фаза на оценка – за Специалисти, работещи с младежи (трима за всяка страна) и петима работодатели.

Ръководител на тази дейност Eduforma Srl. има опит в разработването на инструменти за самооценка. В рамките на първата фаза на проекта италианският партньор сподели знания и добри практики, разработени на национално ниво, за да определи началната точка за дейностите на YMEC.

Първата задача за внедряване и развитие на този интелектуален продукт бе да се подготви матрица от функционални компетенции в управленските умения – като отправна точка за следващите дейности по проекта.

Определянето на умения и компетенции, свързани с управленските умения сред целевата група, гарантира, че следващите стъпки на нашия проект ще бъдат съобразени с реалните нужди на младото общество, както и просто признати от работодателите.

Втората задача бе да се определи съдържанието на инструмента за самооценка. Обхватът на оценката трябва да обхваща теоретични и практически аспекти, за да даде обратна информация кои елементи трябва да бъдат подобрени и какви методи са най-подходящи.

Последната фаза беше техническото развитие на онлайн инструмента.

След като първоначалната форма на онлайн инструмент бе разработена, всеки от партньорите покани поне 20 млади хора, които тестваха онлайн решението и попълниха проучването за удовлетвореността, за да дадат обратна връзка как да се подобри инструмента и да го направят по-привлекателен. След това предоставихме втора и трета фаза на оценяване – на младежки работници (минимум 3 за всяка страна) и на 5 представители на работодатели.

За правилното развитие на инструмента за самооценка водещият партньор Теза имаше задължението да създаде платформа YMEC – четвъртия интелектуална продукт. Всеки потребител трябва да премине през процедура за регистрация, така че консорциумът да е наясно с броя на хората, които се интересуват от интелектуалните резултати, разработени в рамките на проекта. Дизайнът и създаването на база данни позволява достъп до поне 5000 активни потребители; Проектиране и създаване на четири (4) специализирани софтуерни модула интегрирани крайни потребители – млади хора, младежки работници и мениджъри.

Дизайн на уеб платформата  е в съответствие с основните изисквания – Опростена (за аматьори), с персонализиран достъп, поддържане на мобилността.

Първият интелектуален продукт и създаването на интерактивна платформа за  ползването на този продукт заздрави комуникацията между партньорите.

Общият брой участници, които са се регистрирали и са дали обратна връзка за разработения “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението” достигна 140 участника.

YMEC

The YMEC project № 2016-2-BG01-KA205-023931, under the Erasmus + Program, has been completed the first Intellectual output “Assessment tool for youth skills in management”

The aim of online assessment tool was to build the tool of communication among youth and labour market via active participation of each party in one solution that give essential information of skills and competences of individual.

The assessment tool can be used horizontal and vertical – from individual young user, VET provider, job advisor or even parents to employers, moreover it can be the same useful for youngsters from every European country.  That’s why all groups have been involved in project activities in direct or indirect way.

In order to have project product that can be disseminated widely online tool was translated into national languages of all partner’s organizations – Bulgarian, Italian, Polish, Romanian, Lithuanian (http://ymec.eu/platform/ ).

After the initial form of online tool has been developed each of partners will invite 20 young people to test the online solution and fill in satisfaction survey in order to give feedback how to improve tool and make it more attractive.

The project consortium provided second and third evaluation phase – on youth workers (3 per country) and 5 representatives of employers.

Leader of this task Eduforma Srl. is experienced in development of assessment tools. Within the 1st phase of the project the Italian partner shared knowledge and best practices developed at national level in order to define starting point for YMEC activities.

The first task for implementation and development of this intellectual output was to prepare a matrix of functional competences in managerial skills – as a reference point of next project activities.

Defining skills and competences related to management in target group assures that next steps of our project will be tailored to the real needs of young society as well as simply recognized by employers.

The second task step was to define content of the self- assessment tool. The scope of assessment should covers theoretical and practical aspects in order to give feedback which elements should be improved and what kind of methods are the most suitable.

The last phase was the technical development of the online tool

After the initial form of online tool has been developed each of partners invited 20 young people to test the online solution and fill in satisfaction survey in order to give feedback how to improve tool and make it more attractive. Than we provide second and third evaluation phase – on youth workers (at least 3 per country) and 5 representatives of employers.

For the right development of the self-assessment tool Teza has the obligation to set up the YMEC platform – the fourth intellectual output. Each user has to go through simply registration procedure so consortium can be aware of number of people that are interested in Intellectual outcomes developed within project. Design and create database allows access to at least 5,000 active users; Design and creation of four (4) specialized software modules integrated end users- young people, youth workers and managers.  The design of web platform is according to the basic requirements – Simplified (for amateurs), customizable accessibility, maintaining mobility; variability (adjustable).

The first intellectual product and the creation of an interactive platform for the use of this product strengthen the communication between the partners.

The total number of participants who registered and gave feedback on the developed the “Assessment tool for youth skills in management” reached 140 participants.