EU-logoInovation_logo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дата: 21.08.2020

На 20.08.2020 г. ТЕЗА ООД сключи договор за БФП  № BG16RFOP002-2.073-8778-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Чрез получената подкрепа по проекта дружеството планира да финансира работни заплати на служителите си.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––