Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01 13.06.2017

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

  • „Специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процеса на разработване на електронни курсове за обучение“.
Документацията по процедурата е достъпна в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg/