Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“

Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Бенефициент: Теза ООД


Обща стойност: 322 100.00 лв., от които 191 649.50 лв.
европейско и  33 820.50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 07.03.2017 г.
Край: 07.03.2018 г.

Проектното предложение е насочено към развитие на управленския капацитет на дружеството и разширяване на използването на информационни и комуникационни технологии.

Проектното предложение обхваща следните дейности:

– реинженеринг на процеса на разработване на електронните курсове за обучение;

– закупуване на софтуер, необходими за осъществяване на реинженеринг на процеса на разработване на електронните курсове за обучение;

– придобиване и внедряване на CRM система за управление на работата с клиенти;

– закупуване на оборудване /нов сървър и 4 бр. нови работни станции/ необходимо за въвеждането на CRM система;

– колокация на закупеното оборудване /нов сървър/.

С изпълнението на дейностите по проекта в дружеството ще се въведат организационни иновации и ще се постигне: нарастване на производителността; оптимизиране на ресурсната обезпеченост и процесът на реализация на продуктите и услугите; увеличаване на приходите от вътрешен пазар и от износ на продукти и услуги.

Изборът на изпълнители на услугите по реинженеринг, разработване и внедряване на CRM система, колокация на закупеното оборудване и доставката на оборудване и софтуер ще се осъществят, съгласно изискванията на ПМС 160 от 01.07.2016 г.

За успешното изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип, с опит в реализацията на проекти по европейски програми.

На сайта на Теза ООД периодично ще се публикува информация за напредък и постигнати резултати при изпълнение на проекта, както и приноса на Европейския съюз за неговата реализация.

На видно място в офиса на Теза ООД ще бъде поставена информационна табела. Всички документи по проекта ще бъдат визуализирани според изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013.

Основната цел на Теза ООД при реализацията на проектното предложение „ Развитие на управленския капацитет на ТЕЗА ООД“, е да се постигне икономически растеж и развитие на управленския ѝ капацитет чрез осъществяване на реинженеринг на процесите при разработване на електронните курсове за обучение и внедряване на CRM система за управление на работата с клиенти.

Вследствие изпълнението на дейностите по проекта ще се постигне оптимизиране на управленския капацитет на дружеството, по-успешно присъствие вътрешния и на интензивно конкурентните външни пазари.

Реинженерингът на процесите при разработване на електронните курсове за обучение и внедряване на CRM система за управление на работата с клиенти ще оптимизира процесите на планиране и вземане на решения, процесите на организация на ресурсите, процесите на организация на производствения процес и процеса на предоставяне на услуги, процеса на реализация на продуктите и услугите, процеса на интернационализация на продуктите и услугите.

Успешното изпълнение на проекта гарантира нарастване на производителността, оптимизиране на ресурсната обезпеченост и процесът на реализация на продуктите и услугите, увеличаване на приходите от вътрешен пазар и от износ на продукти и услуги.

www.eufunds.bg 

Проект  № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.