HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Бенефициент: Теза ООД

Начало: 17.10.2017 г.

Край: 17.10.2018 г.

Партньори на „Теза“ ООД са от Полша – „Синтеа С.А.“ АД и от България – Фондация „Заслушай се“ и „Май Дрийм Джоб“ ЕООД.

Проектното предложение цели да срещне тези потребности, чрез адаптиране и валидиране на съществуващ курс за обучение на социални асистенти в учебна програма – мултимедийни  учебни материали и практическа част – за обучение на социални асистенти, но предназначен за хора с увреден слух, обмяна на опит, добри практики и да осигури активно социално включване и равни възможности за целевата група.

В изпълнение на дейностите по проекта се проведе откриваща пресконференция, изработи се банер и се монтира информационна табела на видно място в офиса на Теза ООД.

Курс за обучение на социални асистенти беше адаптиран за преподаване на хора с увреден слух на жестов език и бяха изработени учебни видеоуроци , достъпни на създадената по проекта уеб платформа.

Проведе се пилотно обучение на хора с увреден слух за социални асистенти.

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.