HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Бенефициент: Теза ООД

Обща стойност: 156 426.00 лв., от които:

148 604.70 лв. средства от ЕСФ и

7821.30 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.10.2017 г.

Край: 17.10.2018 г.

В момента в България се очертава тенденция на недостиг на високо квалифицирани доставчици на услугата „социален асистент“. Тази дейност обикновено се изпълнява от роднините на хората с увреждания, които по тази причина отпадат от трудова заетост, а и нямат достатъчна квалификация.

В същото време хората с увреден слух имат нужда от възможност за качествено обучение и реализиране на получените знания и умения, чрез пълноценно участие в обществения живот и пазара на труда.

Целевата група на проектното предложение е хора с увреждания и по-точно хора с увреден слух.

Партньори на „Теза“ ООД са от Полша – „Синтеа С.А.“ АД и от България – Фондация „Заслушай се“ и „Май Дрийм Джоб“ ЕООД.

Проектното предложение цели да срещне тези потребности, чрез адаптиране и валидиране на съществуващ курс за обучение на социални асистенти в учебна програма – мултимедийни учебни материали и практическа част – за обучение на социални асистенти, но предназначен за хора с увреден слух, обмяна на опит, добри практики и да осигури активно социално включване и равни възможности за целевата група.

Дейности по проектното предложение:

Дейност 1 „Организация и управление на проекта“

Дейност 2 „Информация и комуникация“

Дейност 3 „Адаптиране и валидиране на учебна програма – мултимедийни учебни материали и практическа част за обучение на социални асистенти предназначен за хора с увреден слух, създаване на интернет платформа и пилотно обучение на представители от целевата група“

Дейност 4 „Повишаване на капацитета на партньорите по отношение на разработването и провеждането на адаптираният курс и използването на интернет платформата“

Дейност 5 „Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на адаптираният курс за обучение на хора с увреден слух и електронната платформа“

Дейност 6 „Разпространение сред обществеността на постигнатите резултати от проекта“

На сайта на Теза ООД периодично ще се публикува информация за напредък и постигнати резултати при изпълнение на проекта, както и приноса на Европейския съюз за неговата реализация.

На видно място в офиса на Теза ООД ще бъде поставена информационна табела. Всички документи по проекта ще бъдат визуализирани според изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013.

Проектното предложение цели да подобри възможностите за заетост, да засили социалното приобщаване, да се бори срещу бедността, да насърчава образованието, уменията и ученето през целия живот и да се създаде още една възможност за професионална реализация и възможност за заетост на хора с увреден слух в България.

Успешното реализиране на проекта ще спомогне след неговото приключване за включване на други кандидати (хора с увреден слух) в обучение за социални асистенти, като това ще даде  възможности за професионално развитие и реализация на тези хора.

Мултимедийният курс ще е достъпен на интернет платформата, като така ще се спести време и средства при обучение на бъдещи кандидати в цялата страна.

Интернет платформата ще осигурява възможност за среща на търсещите и предлагащите услугата „социален асистент“.

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.