Първа международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 25 – 26 Януари 2017 година в София, България, се проведе първата международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”.

Организатор на срещата бе Теза ООД – координатор на проекта. Участваха 4 партньорски организации от 4 държави: Active Youth- Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC- Полша; EDUFORMA SRL – Италия.

Главна цел на проекта  e разработване, тестване, валидиране и  разпространение на следните иновативни продукти:

Инструмент за оценка за младежи – който може да се използва като самооценка за млади хора или инструмент за оценка на преподаватели или бъдещи работодатели.

Основна програма за обучение и материали за младежки работници / обучители – въвеждането на иновативна система за признаване и валидиране на резултатите от обучения. (VCC система).

Модел на професионален стаж в дигитални компетенции – определен съвместно с представители на работодателите, които ще осигурят връзка от самооценка, чрез модел на обучение към професионален стаж и заетост.

Онлайн платформа – Интегриран модул за обмен на информация между целевите групи- младежи, младежки работници и работодатели.

Участниците в срещата се запознаха с основните дейности на своите организации, дискутираха основни моменти в работата по проекта през следващите 2 години. Обсъдени и приети бяха методи за управление, комуникацията, мониторинг и оценка, управление на риска и разпространение и използване на резултатите.

Определени бяха екипите на изпълнение и детайлно бяха разгледани етапите на работа и конкретните задачи на всяка организация. Поставиха се срокове и критични точки в изпълнението на дейностите, които да помогнат за ефективното осъществяване и устойчивото изпълнение на проекта, Дефинираха се дейностите и очакваните резултати за периода до следващата международна среща по проекта през месец септември 2017 година в Литва.

Поставено бе едно много добро начало на успешно и работещо партньорство.

First transnational meeting, project “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931, under the Erasmus + Program

Between 25 – 26 January 2017 in Sofia, Bulgaria, was held the first transnational meeting on the project 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development “.

The responsible for organization of the meeting was TEZA Ltd. – project coordinator. There were 4 partner organizations from four countries: Active Youth- Lithuania; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Romania; Fundacja VCC- Poland; EDUFORMA SRL – Italy.

The main objective of the project is development, testing, validation and dissemination of these innovative products:

– Assessment tool for youngsters – which can be used as a self-assessment for young people or assessment tool for trainers or future employers.

–  Basic training programme and supporting materials for youth workers/trainers – with the introduction of innovative system of recognition and validation of learning outcomes. (VCC system).

–  Apprenticeship model in digital competences – defined together with representatives of employers that will assure link from self-assessment via training model towards apprenticeship and employment.

– Online platform – Integrated module for exchange of information among target groups-young people, youth workers and employers.

Participants in the meeting were acquainted with main activities of their organizations, discussed key points in the project over the next two years. Methods of management, communication, monitoring and evaluation, risk management, dissemination and exploitation of results were discussed and adopted.

The core team for implementation of the project was determinate and details about the work stages and specific tasks of any organization were considered. Deadlines and milestones were set up in the implementation of actions to help implement effective and sustainable realization of the project, defined as activities and expected results for the period until the next international meeting on the project during the month of September 2017 in Lithuania.

The meeting has placed a very good start of successful working partnership.