ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ I

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ I
Цел на процедурата:

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

 

Териториален обхват и място на изпълнение:

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

 

Допустими кандидати:

Допустим кандидат е:

 • Работодател;
 • Социален партньор – в качеството на работодател.

Допустимите социални партньори са:

– Асоциацията на индустриалния капитал в България;
– Българската стопанска камара;
– Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
– Българската търговско-промишлена палата;
– Съюзът за стопанска инициатива;
– Конфедерацията на независимите синдикати в България;
– КТ „Подкрепа“.
По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

Допустим партньор е:

 • Работодател
 • Социален партньор – в качеството на работодател.

Допустимите социални партньори са:

– Асоциацията на индустриалния капитал в България;
– Българската стопанска камара;
– Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
– Българската търговско-промишлена палата;
– Съюзът за стопанска инициатива;
– Конфедерацията на независимите синдикати в България;
– КТ „Подкрепа“;
 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата

 

ВАЖНО!

Кандидатът и партньорът/ите разполагат с финансов капацитет (съгласно приложени Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2016г.), съобразно Приложение: Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

На условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите – кандидат и партньор/и по отделно.

По настоящата процедура не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори.

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура за набиране на предложения, като избере един от двата компонента. В случай, че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, то до оценка ще бъде допуснато само последното, по време на подаване, проектно предложение, освен ако не е оттеглено (до началото на оценката) от страна на кандидата.

 

Допустими дейности:

В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:

 • Дейности за организация и управление на проекта;

и

 • Дейности по информация и комуникация.

 

ВАЖНО: Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения тези дейности, наред с преките дейности по проекта, а следва единствено да декларират във формуляра за кандидатстване (т. 11.5), че ще ги извършат!

 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.

Предвиденото обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със задълженията на обучаващите се. Тази аргументация трябва да бъде ясно описана при разработването на проектното предложение в т. 7 от Формуляра за кандидатстване – План за изпълнение/Дейности по проекта.

Минимални изисквания към обучението за професионална квалификация:

 • Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 • Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката (http://www.navet.government.bg/bg/aktualen-spisak-na-profesiite-za-poo/) ;
 • Обучението да води до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация по част от професия, удостоверени със съответните документи съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО;
 • При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида и/или спецификата на обучението за постигане на максимална ефективност.
 • Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем, съобразно указанията по т.10 от Условията за кандидатстване е:

1. за обучения за придобиване на професионална квалификация:

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

 

2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Предвиденото обучение трябва да съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със задълженията на обучаващите се. Тази аргументация трябва да бъде ясно описана при разработването на проектното предложение в полето в т. 7 от Формуляра за кандидатстване – План за изпълнение/Дейности по проекта.

Минимални изисквания към обучението по ключови компетентности:

 • Целта на обучението е придобиване на познания по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

– Примерни обучения за общуване на чужди езици – чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на документ следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения съгласно Европейската квалификационна рамка. Видът на изучавания език следва да се съобрази с нуждите на работодателя и да има отношение към ежедневните задължения на обучаемите

– Примерни обучения за дигитална компетентност – обучение за работа с основни текстообработващи програми, създаване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информация и общуване с електронни средства; работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от договора за внедряването му, напр. работа със софтуер за създаване на вътрешен и/или външен дизайн на сгради, мебели и др. подобни, когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се и други подобни

 • Изборът на лица за включване в обучение за съответната ключова компетентност следва да се извърши след провеждане на входящ тест от обучаващата организация/институция за определяне на нивото.
 • При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност.
 • Обучението за ключови компетентности, следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения.
 • Допустимата стойност на финансовата помощ, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем, съобразно указанията по т.10 от Условията за кандидатстване за обучение за придобиване на ключови компетентности е:

– за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

– за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

 

ВАЖНО!

За целите на настоящата процедура не е допустимо провеждането на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности в дистанционна форма на обучение.

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.

 

Допустими целеви групи:

Допустимата целева група по настоящата процедура е: Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

За целите на настоящата процедура целевата група следва да е съставена единствено от заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

За целите на настоящата процедура се приема, че заетите лица включват наетите и самонаетите лица на 15 и повече навършени години.

Наети лица – това са лицата, извършващи в обществения сектор или за частен работодател работа, за която получават възнаграждение под формата на работна заплата. В наетите лица се включват лица, работещи по трудово правоотношение.

Самонаети лица – това са лицата, ангажирани със самостоятелен бизнес или свободна (частна) практика.

 

ВАЖНО!

Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории):

 • Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно)
 • Да са на възраст над 54 г.

 

За целите на настоящата схема като приоритетни се приемат следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори. Кодовете на секторите, съгласно КИД-2008, са както следва:

Икономически сектори, основаващи се на знанията

Код 09 Спомагателни дейности в добива;

Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

Код 51 Въздушен транспорт;

Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения;

Сектор K Финансови и застрахователни дейности;

Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;

Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;

Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;

Код 86 Хуманно здравеопазване;

Код 90 Артистична и творческа дейност;

Код 91 Други дейности в областта на културата;

Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби;

Икономически сектори, основаващи се на високите технологии

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели;

Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;

Код 60 Радио- и телевизионна дейност;

Код 61 Далекосъобщения;

Код 62 Дейности в областта на информационните технологии

Код 63 Информационни услуги;

Код 72 Научноизследователска и развойна дейност;

Икономически сектори, основаващи се на ИКТ

Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;

Код 26.2 Производство на компютърна техника;

Код 26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника;

Код 26.4 Производство на битова електроника;

Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;

Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;

Код 58.2 Издаване на програмни продукти;

Код 61 Далекосъобщения;

Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;

Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;

Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника;

Сектори на екологосъобразна икономика

Код 16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

Код 17.11 Производство на влакнести полуфабрикати

Код 23.12 Формуване и обработване на плоско стъкло

Код 27.12 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

Код 27.90 Производство на други електрически съоръжения

Код 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

Код 28.12 Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Код 28.21 Производство на пещи и горелки

Код 33.12 Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Код 33.14 Ремонт на електрически съоръжения

Сектор D: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Код 35.11 Производство на електрическа енергия

Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води

Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци

Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци

Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци

Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F: Строителство

Код 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения

Код 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

Код 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде

Сектор H: Транспорт, складиране и пощи

Код 49.10 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен

Код 49.20 Товарен железопътен транспорт

Код 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт

Сектор N: Административни и спомагателни дейности

Код 81.30 Оформяне и поддържане на озеленени площи

Сектор R: Култура, спорт и развлечения

Код 91.04 Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати

„Белия” сектор

Сектор Q Хуманно здравеопазване и социална работа;

Сектора на персоналните услуги

Код 95.2 Ремонт на лични и домакински вещи

Код 96 Други персонални услуги

Преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили

Код 10 Производство на хранителни продукти

Код 11 Производство на напитки

Код 12 Производство на тютюневи изделия

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Код 27 Производство на електрически съоръжения

Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Код 20 Производство на химични продукти

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти

Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Код 24 Производство на основни метали

Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Творческия и културния сектори

Код 58 Издателска дейност

Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Код 60 Радио- и телевизионна дейност

Код 71.11 Архитектурни дейности

Код 73.11 Дейност на рекламни агенции

Код 74.10 Специализирани дейности в областта на дизайна

Код 74.20 Дейности в областта на фотографията

Код 74.30 Преводаческа дейност

Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата

Код 90 Артистична и творческа дейност;

Код 91 Други дейности в областта на културата.

 

Допустими разходи:

Допустими разходи по правилата на ЕСФ, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и действащите подзаконови нормативни актове на Министерския съвет, които не противоречат на Закона (ПМС № 189/28.07.2016 г.) и в съответствие с чл. 31, т. 3 от Регламент № 651/2014

 

I. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1. Разходи за обучения по професионална квалификация – тук следва да се включат разходите за обучения по професионална квалификация при спазване на заложените в т. 14.2 от Условията за кандидатстване допустими размери на безвъзмездната финансова помощ за всеки вид обучение.

1.1. Разходи за обучения по професионална квалификация.

 

2. Разходи за обучения по ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения по ключови компетентности при спазване на заложените в т. 14.2 от Условията за кандидатстване допустими размери на безвъзмездната финансова помощ за всеки вид обучение.

2.1. Разходи за обучения по ключови компетентности.

 

ВАЖНО:

При формиране на всички разходи по проекта за обучение следва да се включат единствено допустимите разходи съгласно чл. 31, т. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014, както следва:

 • разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
 • оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение. Разходите за настаняване не са допустими разходи;
 • общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

 

ВАЖНО!

Недопустимо е лице, което е член на екипа по проекта да бъде част от обучаващият персонал.

Партньорите могат да разходват средства само за трудови възнаграждения.

Разходите за организация и управление са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от ЕСФ (сума/процент)

Национално съфинансиране

(сума/процент)

50 000 000

42 500 000

(85%)

7 500 000

(15%)

КОМПОНЕНТ I

10 000 000

8 500 000

1 500 000

КОМПОНЕНТ II

40 000 000

34 000 000

6 000 000

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретенпроект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева.

 

Интензитет на безвъзмездната помощ:

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, в рамките на Компонент 1 и в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

За средни предприятия не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 70% допустимите разходи, при следните условия:

– с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.

В този случай, максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за големи предприятия не може да надхвърля 60%;

Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за средните предприятия не може да надхвърля 70%;

Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за малки/микро предприятия не може да надхвърля 70%.

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014)

ВАЖНО!

Кандидатите, не могат да кандидатстват, да бъдат одобрявани и да реализират едновременно проекти и по двата компонента по процедурата. В случай, че един кандидат подаде повече от едно проектно предложение, ще бъде оценено последното по време на подаване проектно предложение.

Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по Компонент I е помощ за обучение съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). Предвидените за финансиране дейностите по процедурата са с икономически характер и е налице съществуващ пазар за тях. Следователно всички разходи на кандидата/партньора/ите – свързани с изпълнението на дейностите по проектното предложение, са с икономически характер и ще се считат за държавна помощ.

В тази връзка целият размер на безвъзмездната финансова помощ е държавна помощ за кандидата/партньор/ите.

 

Продължителност на дейностите:

Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 30.06.2019 г.

 

По процедурата се предвижда един краен срок за набиране на проектни предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020:

30.06.2017 г. – 17:30 ч.

 

Вижте всички актуални мерки и схеми.