Методика за предоставяне на социални услуги, оценка на потребностите, обучение и консултации за община Стралджа.

ТЕЗА ООД започна изпълнение на договор за изготвяне на Методика за предоставяне на социални услуги, оценка на потребностите, обучение и консултации за община Стралджа.

Услугите са възложени във връзка с изпълнение на проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-2.066-0001-C01 между Министерство на труда и социалната политика, Община Стралджа и СНЦ МИГ-СТРАЛДЖА 2016г., по процедура BG05M9OP001-2.066 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Договорът включва следните дейности:

1. Изготвяне на Методика за предоставяне на социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда, йерархия на потребностите, социален статус, подкрепа от семейството.

Дейността включва и изготвяне на следните документи:

 • Заявление за потребител
 • Заявление за доставчик
 • Индивидуална оценка на потребностите
 • Формуляр за оценка на кандидат-доставчиците
 • Индивидуален план за ползването на социални услуги
 • Формуляр за мониторинг

2. Оценка на потребностите на лицата от целевите групи съгласно изработената методика за предоставяне на социални услуги

 • Първоначална индивидуална оценка на лицата подали заявление за ползване на услугите по проекта
 • Извършване на оценка на потребностите на нови потребители за ползване на услугата по проекта на всяко тримесечие

3. Обучителни дейности за повишаване компетенциите на персонала

 • Едно въвеждащо обучение за лица, които не са преминавали обучение
 • Две надграждащи обучения за всички доставчици на социални услуги

4. Консултиране на преките доставчици на почасови услуги, потребители и близки и супервизиране на случаи от практиката, психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите на социални услуги

 • Провеждане на три сесии за супервизии
 • Психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите на социални услуги, която включва:
 1. Предоставяне на психологическа подкрепа при необходимост за потребителите, доставчиците на социални услуги и техните близки;
 2. Провеждане на социално-психологически индивидуални и групови консултации на доставчиците при необходимост;
 3. Социално-психологически индивидуални консултации по заявка на потребителите и техните близки;
 4. Разработване на тематични материали за потребителите по проблемите на хората от третата възраст, превенция на хронични болести и права на хората с увреждания, домашно насилие, траурна реакция, зависимости, депресивни и тревожни състояния.

Виж други новости от Теза

Методика за предоставяне на социални услуги

Методика за предоставяне на социални услуги
Методика за предоставяне на социални услуги
Методика за предоставяне на социални услуги

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“

Административен договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01 по процедура МИГ- Стралджа-2016г – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020г. чрез подхода ВОМР