Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните – с пряко приложение от 25 май 2018 г.)

Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага от Теза.

   –  Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Преди да обясним защо обучението по GDPR е важно, първо знаете ли какви могат да бъдат последствията от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадест милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

 – Ами да, но за нас май не важи?

Не… Важи за абсолютно всички! Всяко едно юридическо лице и организация (публична, частна, нестопанска и др.) трябва да се съобразява с GDPR, ако събира лични данни, каквито и да са те.

– Ами да, но при нас само няколко души работят с лични данни.

Дали е така? Замислихте ли се например, колко от служителите ви ползват служебни телефони и колко от тях имат само по един телефон за служебни и лични нужди? В техните телефони се съхраняват имена, номера, адреси, имейли и друга информация на клиенти, партньори и колеги. Да, това са лични данни и те трябва да бъдат контролирани.

Това е само един малък пример от много други. GDPR поставя сериозни изисквания и към неговото прилагане трябва да се подходи с нужната доза професионализъм. Но да се върнем на темата: Защо най-доброто решение за подготовка на вашата организация е да се започне с GDPR курс от Теза?

Още с приемането на GDPR през май 2016 г. с влизането в сила на регламента започнахме едно дълго пътешествие в изследване на регламента и най-добрите практики. Събрахме екип от най-добрите юристи в областта на Европейското право и кибер технологиите за сигурност. Прочетохме стотици материали, препоръки, казуси и практики, които в продължение на три месеца събирахме и синтезирахме за вас.

В резултат на няколко месечни усилия (понякога денонощни проучвания) разработихме този курс. В него ще се запознаете както с основните изисквания така и с най-добрите практики за прилагане на GDPR. Ще разберете как да подходите при въвеждането на регламента от всички страни: Организационна, Правна и ИТ. Това е работещият подход!

 – Но мен ме интересува само правната страна.

Така е, но разглеждането на GDPR от една гледна точка е крайно недостатъчно за ефективното му прилагане. Въвеждането на GDPR регламента е екипна работа, за която са нужни общите усилия на всички. За неговото прилагане се изисква цялостно преосмисляне на стратегията ви за боравене с лични данни. GDPR курса предлага всички нужни гледни точки. Вие ще научите основните елементи касаещи различните служители и отдели. Така ще може да комуникирате ефективно с колегите си за постигнете на ефективно и ефикасно прилагане на GDPR. Това ще гарантира, че личните данни на вашите клиенти, партньори и колеги ще бъдат защитени, а вашата организация ще служи за пример при боравене с лични данни… и още нещо:

Освен цялата тази полезна информация, ще имате възможност да усвоите нужните умения в разнищването на различни казуси и игри. Ние разработихме Курс GDPR  така, че да бъде едновременно полезен и приятен. Няма по-лесен начин за усвояване на всяка материя от практическото ѝ прилагане под формата на симулация на реални проблеми, за това и следвахме следните принципи по време на неговото разработване:

Ръководни принципи при провеждане на обучение GDPR:

  • Курс GDPR e подкрепен с качествени учебни материали обучение – презентации, нагледни материали, примерни образци, полезни извлечения от нормативната уредба и др.;
  • Качеството на курс GDPR е на европейско равнище – материята се поднася от най-добрите лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор, в работа по европейско право и кибер сигурност.
  • Обучение  GDPR прилага насочен към резултатите подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики.

Не на последно място ще разберете как да водите комуникация с надзорните и контролни органи и да решавате проблеми идващи от външни източници… и все пак ето пълната програма:

Програма на Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните):

  • Модул правни аспекти на GDPR;
  • Модул технически аспекти на GDPR;
  • Модул организационни аспекти на GDPR.

В Модул правни аспекти на GDPR се разглеждат: структурата и съдържанието на регламента; новите моменти в правото на ЕС относно защитата на данните; очаквани промени в българското законодателство; обработване на специални категории лични данни; кодекси за поведение; задължителни фирмени правила; тенденции, делегирани актове и актове за изпълнение; случаи с трансгранично значение и др.

В Модул технически аспекти на GDPR се разглеждат: новата стратегия на ЕС за защита на данните; съвременни върхови технологии за защита на данните; очаквани технически трудности при прилагането на GDPR; определяне на средствата на обработването; оценка на риска; оценка на ефективността на техническите мерки; оценка преди започването на дейностите за обработване; механизми за демонстриране на спазването на регламента и др.

В Модул организационни аспекти на GDPR се разглеждат: определяне на естеството, обхватът, контекст и цели на обработването; оценка на въздействието върху защитата на личните данни;определяне на отговорности за изпълнение на задълженията по регламента; договорености, роли и връзки на съвместни администратори – предимства и недостатъци; създаването и поддържането на регистри на дейностите по обработване; разходи за прилагане; вземане на решения въз основа на оценка на рисковете с различна вероятност; очаквания на субектите на данни; оценка на ефективността на организационните мерки, сигурност на данните по веригите за доставка и пласмент и др.

Курс GDPR дава най-добри резултати при обучение на компактни групи от една организация. Той е предназначен за всички, които имат отношение към процесите или имат досег с лични данни. Това са:

Мениджъри, ИТ специалисти, служители по сигурността на информацията, юристи, администратори на лични данни, обработващи лични данни лица, HR, маркетинг, служители обслужващи клиенти, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни.

Дати:

Всички дати през 2017 г. са заети.

През 2018 г. ще има по едно обучение всяка седмица.

Понеже сменяме графика динамично според заявките, моля, направете запитване на посочените по-долу контакти.

Цени без ДДС:

–   960 лв. за един участник в отворена група.

–   4 200 лв. за група от 6 до 12 участника.

–   Над 12 участника по 300 лв. на допълнителен участник.

На преминалите обучението се издава сертификат.

 

Продължителност на курс GDPR:

Обучението се провежда в присъствена форма – 2 дни по 8 уч. часа всеки

Място на провеждане:

На място при клиента за групи

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото за отворени обучения.

При заявки за провеждане в страната се доплаща 300 лв. без вкл. ДДС за разходи на екипа.

Разширено обучение:

По желание за корпоративни клиенти и секторни възложители „ТЕЗА“ ООД може  да разработи специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. За допълнителна информация и заявки, моля свържете се с наш служител на посочените по-долу контакти.

Графика на провеждане на обучението по GDPR можете да намерите тук »

За заявки и въпроси:имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598