Курс GDRP

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните – с пряко приложение от 25 май 2018 г.)

Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага от Теза.

   –  Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Преди да обясним защо обучението по GDPR е важно, първо знаете ли какви могат да бъдат последствията от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадест милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

Повече

GDPR-May-2018

Обучение по GDPR от ТЕЗА – Бързи факти

Обучение по GDPR от ТЕЗА:

Три причини да въведете GDPR

1. Спазването на регламента е задължително е от 25 май 2018 за всички организации, независимо, че в България все още няма местно законодателство. Може и да не разберете как някой от Германия ще ви съди по немското законодателство. Ако имате чуждестранен партньор може да сте отговорни за личните данни, които си обменяте с него по тяхното законодателство и дори да не сте го разбрали… и да отнесете глоба до 20 милиона Евро и дори повече.

2. От 25 май 2018 г. всички сериозни организации от Европа ще искат да прилагате GDPR, за да работите с тях. Не само те, но и тези извън Европа ако имат дейност/бизнес с Европа са длъжни спазват регламента.

Повече

HR

Покана за пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

Разбери Какво Може Да е

Бъдещето на Хората с Увреждания в България!

 

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

 

По случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, си задаваме сложния въпрос – достойно ли живеят хората с увреждания, какво е тяхното място и реално включени ли са в българското общество?

Повече

YMEC

Втора международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 12 – 13 Октомври 2017 година във Вилнюс, Литва, се проведе втората международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”.
Организатор на срещата бе Active Youth- Литва. Участваха 5 партньорски организации от 5 държави: CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC- Полша; EDUFORMA SRL – Италия, Теза ООД – България и организаторите от Active Youth- Литва.

Повече

HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Повече

Курс GDRP

GDPR (General Data Protection Regulation) Course

GDPR (General Data Protection Regulation) Course
The rapid technological development and globalization have brought new challenges for the protection of personal data. The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly.

Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order to pursue their activities. Individuals increasingly leave personal information that is publicly available on a global scale. The technology has transformed both economic and social life.
Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

“Специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процеса на разработване на електронни курсове за обучение”.

Повече

YMEC

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”

Целта на онлайн инструмента за оценка бе да се изгради инструмент за комуникация между младите хора и пазара на труда чрез активното участие на всяка от страните в един продукт, който да даде важна информация за уменията и компетенциите на отделния човек.

Инструментът за оценяване може да се използва хоризонтално и вертикално – от индивидуален млад потребител, доставчик на ПОО, консултант за работа или дори родители до работодатели, освен това може да бъде еднакво полезен и за младежи от всяка европейска държава. Ето защо всички групи участваха пряко или непряко в дейностите по проекта.

Повече

Курс по разработка на проекти с отворен код

Курс по разработка на проекти с отворен код

Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика, за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е възникнало като противовес на комерсиално разработваните системи, които по правило са със затворен код.

Повече

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение в изключително креативна атмосфера, използвайки най-новият софтуер и технологии. В програмата се изучават техники за създаване на история, 3D софтуер, програми за дигитално редактиране, включително децата Ви ще получат допълнителни знания по HTML5 и CSS3, PHP & MySQL и JavaScript за аниматори.

Повече