Курс по Linux LPI 101

Курс Linux LPI 101

Курса по Linux LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1.

Не се изискват познания и предишен опит с Линукс.

Курс Linux LPI 101 покрива версия 3 (налична от 1 Април, 2009).

Курс Linux LPI 101 дава основните умения които са необходими за работа с Линукс, като работа с файлове, текстова обработка, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), файлова система, хардуер, и много други.

След преминаване на този курс участниците ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC1 сертификация.

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

„Закупуване на софтуер, необходим за реинженеринг на процеса на разработване на електронните курсове за обучение“

.

Повече

Курс за ДПО

Курс за DPO – Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните

Курс за Data Protection Officer – DPO

Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните – ДЛЗД

Изискване на регламента към DPO:

Общият регламент за защита на данните (GDPR), който ще се прилага пряко във всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г., предвижда модернизирана рамка за спазване на задълженията за защита на личните данни в Европа. Длъжностните лица по защита на данните ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR.

Повече

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR)

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитатта на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Повече

Курс GDRP

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните – с пряко приложение от 25 май 2018 г.)

Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага от Теза.

   –  Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Преди да обясним защо обучението по GDPR е важно, първо знаете ли какви могат да бъдат последствията от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадест милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

Повече

GDPR-May-2018

Обучение по GDPR от ТЕЗА – Бързи факти

Обучение по GDPR от ТЕЗА:

Три причини да въведете GDPR

1. Спазването на регламента е задължително е от 25 май 2018 за всички организации, независимо, че в България все още няма местно законодателство. Може и да не разберете как някой от Германия ще ви съди по немското законодателство. Ако имате чуждестранен партньор може да сте отговорни за личните данни, които си обменяте с него по тяхното законодателство и дори да не сте го разбрали… и да отнесете глоба до 20 милиона Евро и дори повече.

2. От 25 май 2018 г. всички сериозни организации от Европа ще искат да прилагате GDPR, за да работите с тях. Не само те, но и тези извън Европа ако имат дейност/бизнес с Европа са длъжни спазват регламента.

Повече

HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

Разбери Какво Може Да е

Бъдещето на Хората с Увреждания в България!

 

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

 

По случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, си задаваме сложния въпрос – достойно ли живеят хората с увреждания, какво е тяхното място и реално включени ли са в българското общество?

Повече

YMEC

Втора международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 12 – 13 Октомври 2017 година във Вилнюс, Литва, се проведе втората международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”.
Организатор на срещата бе Active Youth- Литва. Участваха 5 партньорски организации от 5 държави: CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC- Полша; EDUFORMA SRL – Италия, Теза ООД – България и организаторите от Active Youth- Литва.

Повече

HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“


Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Повече

Курс GDRP

GDPR (General Data Protection Regulation) Course

GDPR (General Data Protection Regulation) Course
The rapid technological development and globalization have brought new challenges for the protection of personal data. The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly.

Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order to pursue their activities. Individuals increasingly leave personal information that is publicly available on a global scale. The technology has transformed both economic and social life.
Повече