Курс за ДПО

DPO курс – встъпително Обучение Длъжностно лице по защита на данните

DPO курс (Data Protection Officer)

Встъпително обучение Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

(виж новите дати за м. май 2018 – тук)

Изискване на регламента към DPO:

Общият регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага пряко във всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г., предвижда модернизирана рамка за спазване на задълженията за защита на личните данни в Европа. Длъжностните лица по защита на данните (DPO) попадат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. С този DPO курс ще можете да се подготвите да гарантирате, че притежавате нужните знания и умения да изпълняватепрофесионално своите задължения.

Съгласно GDPR някои администратори и обработващите лични данни задължително трябва да определят DPO. Такъв е случаят с всички държавни и местни органи (независимо от това какви данни обработват), както и за други организации и компании, чиято основна дейност включва систематично и мащабно наблюдение на физическите лица или обработват специални категории лични данни в голям мащаб.

Дори когато GDPR не изисква специално назначаването на DPO, организациите понякога могат да сметнат за полезно да определят DPO на доброволна основа.

Цел на курса за DPO:

Целта на встъпително обучение Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer – DPO) е участниците да придобият познания по регламента и практически умения за прилагането му в ежедневната си работа като длъжностни лица по защита на данните, комуникация с надзорни органи, субекти на данните и ръководството на организацията или компанията, за която работят.

Ръководни принципи при провеждане на обучението:

прилагане на насочен към резултатите от обучението подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики;
подкрепено с качествени учебни материали обучение – презентации, нагледни материали, примерни образци, полезни извлечения от нормативната уредба, насоки и др.;
осигуряване на качеството на обучението на европейско равнище – лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор, в работа по европейски проекти и с европейски експерти и институции.

Програмата на встъпителния курс за DPO:

Ролята на длъжностното лице по защита на данните в организацията;
Изисквания на GDPR и други разпоредби за защитата на данните на равнище ЕС и държава членка;
Политики на организацията по защитата на личните данни;
Повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни.
Умения, които дава курса за DPO:

Обучението включва теория и практически упражнения по всяка от темите в програмата, които развиват умения за:

работа с различните източници на информация;
проследяване на развитието и тенденциите в областта на защитата на личните данни;
проучване и споделяне на добри практики;
прилагане на наученото;
комуникация с ръководството на компанията, персонала, субектите на данни и надзорния орган.
За кого е предназначено обучение за Длъжностно лице по защита на данните:

Обучението е предназначено за служители, които ще поемат позицията – Длъжностно лице по защита на данните, както и за всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни.

На преминалите обучението се издава сертификат

Продължителност на обучението: 1 ден (8 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучение Длъжностно лице по защита на данните се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на обучаем: 390 лева без ДДС. (с включен обяд и 2 кафе паузи)

По желание на корпоративни клиенти и секторни възложители „ТЕЗА“ ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента.

График на провеждане на обученията можете да намерите тук »

За заявки и въпроси:

имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598