Постове от htsekin

Обучения с “Ваучери за заети лица”

Отворена е процедура по проект BG05M90P001-1.016 “Ваучери за заети лица”. Заетите лица могат да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез обучения за придобиване на квалификация и ключови компетенции.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01 13.06.2017

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ Професията дизайнер – това е постоянно саморазвитие. И нещо повече – общуване с творчески личности по целия свят, обмяна на идеи и много друго. Избирайки да се запишете на курсове по дизайн, няма опасност да скучаете. В Теза ООД работят сертифицирани преподаватели – практици, които идват при нас директно от […]

Курс по 2D анимация и 3D анимация за ученици

Какво обичат нашите децата? Какво ще правят след като завършат училище? Ще работят ли това което обичат? В наши дни децата са обсебени от компютрите и новите технологии, от анимацията, филмите, компютърните игри, цветовете и графиките, които им предлага новото време. Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете на курс по Компютърна […]

Процедури за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда три процедури за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни […]

ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ II

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ II Цел на процедурата:

ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ I

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ I Цел на процедурата:

Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част) Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

ДИЗАЙН С ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ /ADOBE ILLUSTRATOR/

СТАРТИРАМЕ курс по Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/ Новата програма на учебен център ТЕЗА е създадена специално за ученици с цел да им даде знания и умения за създаване на картички, брошури, плакати, Интернет страници, презентации, създаване на 3D обекти от двуизмерни такива, живи ефекти, преливане на форми и анимация.