КЗЛД

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс контролна дейност на КЗЛД – 10 май 2018

Курс контролна дейност на КЗЛД предоставя полезна информация за мерките, които Комисията за защита на личните данни ще прилага след 25 май 2018.

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Цел на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор: 

Целта на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор, е участниците да придобият познания по GDPR и да се запознаят с практиката на КЗЛД за прилагане на мерки за контрол.

Курс контролна дейност на КЗЛД е трети от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук: Въведение в GDPRКурс за DPO. 

Програма на курс Контролна дейност на КЗЛД:

 • Основания за законосъобразно обработване на личните данни;
 • Разграничение, особености на видовете контролна дейност, поведение на администраторите на лични данни;
 • Административни производства по повод подадена жалба срещу администратор на лични данни;
 • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни;
 • Контролна дейност при извършване на секторни проверки, зададени в плана за дейността на КЗЛД за съответната година;
 • Налагане на санкции на администратори на лични данни – по ЗЗЛД и GDPR;
 • Казуси от практиката на КЗЛД, Административен съд София-град, Върховния административен съд.

 

За кого е предназначено обучението:

Курс Контролна дейност на КЗЛД е предназначен за юристи, бъдещи DPO (Data protection officer), обработващи лични данни лица, човешки ресурси, органи на държавна власт или на местно самоуправление, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни и контролната дейност на КЗЛД.

На преминалите обучението се издава сертификат.

Продължителност на курса: 8 учебни часа по 45 астрономически минути.

Провеждане:

Курс Контролна дейност на КЗЛД се провежда в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на обучаем: 390 лева без ДДС.

По желание на корпоративни клиенти ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. 

За заявки и въпроси:

имейл: office@teza.bg тел.:+(359) 02 9 691 598

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Правна рамка – КЗЛД

DPO Course

Курс за DPO

Курс за DPO
26 април 2018. Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните

Курс за DPO – Data Protection Officer

Курс за DPO e насочен към длъжностните лица по защита на данните, които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR.
Повече

GDPR

Въведение в GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) 

GDPR oбучение

Въведение в GDPR

(виж новите дати за м. май 2018 – тук)

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Въведение в GDPR е първият от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук:  Курс за DPO, Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен избор.

Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Почти всяка организация събира или обработва лични данни. В случай, че тя не е въвела изискванията на GDPR тя рано или късно ще понесе последствия – от клиентите, които ѝ се доверяват, от партньорите си или от контролните органи.

Защо да изберем GDPR обучение в учебен център Теза?

Още преди почти година започнахме едно дълго пътешествие в изследване на регламента и най-добрите практики за неговото прилагане. Събрахме екип от юристи в областта на Европейското право и кибер технологиите за сигурност. Прочетохме стотици материали, препоръки, казуси и практики, които в продължение на няколко месеца анализирахме и синтезирахме за вас.

В резултат на тези усилия разработихме програма, която се прилага за пълно обучение по изискванията на регламента. Първият и основен курс е – Въведение в GDPR.

В това GDPR обучение ще се запознаете както с основните моменти така и с най-добрите практики за прилагане му. Ще разберете как да подходите при въвеждането на регламента от всички страни: Организационна, Правна и ИТ. Вижте на кратко отговори на основните въпроси около новите изисквания!

Какви са последствия от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадесет милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

 

Ами да, но за нас май не важи?

Не… Важи за абсолютно всички! Всяко едно юридическо лице и организация (публична, частна, нестопанска и др.) трябва да се съобразява с GDPR, ако събира лични данни, каквито и да са те.

Ами да, но при нас само няколко души работят с лични данни…защо ни е нужно GDPR обучение?

Дали е така? Замислихте ли се например колко от служителите ви ползват служебни телефони и колко от тях имат само по един телефон за служебни и лични нужди? В техните телефони се съхраняват имена, номера, адреси, имейли и друга информация на клиенти, партньори и колеги. Да, това са лични данни и те трябва да бъдат контролирани.

Това е само един малък пример от много други.

 

Но мен ме интересува само правната страна на GDPR…

Така е, но разглеждането на GDPR от една гледна точка е крайно недостатъчно за ефективното му прилагане. Въвеждането на GDPR регламента е екипна работа, за която са нужни общите усилия на всички. За неговото прилагане се изисква цялостно преосмисляне на стратегията ви за боравене с лични данни.

 

Какво ще научите от GDPR обучението?

Вие ще научите основните елементи, касаещи различните служители и отдели. Така ще може да комуникирате ефективно с колегите си и ще постигнете ефективно и ефикасно прилагане на GDPR. Това ще гарантира, че личните данни на вашите клиенти, партньори и колеги ще бъдат защитени, а вашата организация ще служи за пример при боравене с лични данни.

… и още нещо:

Освен цялата тази полезна информация, ще имате възможност да усвоите нужните умения в разнищването на различни казуси и игри. Ние разработихме GDPR обучение така, че да бъде едновременно полезен и приятен. Няма по-лесен начин за усвояване на всяка материя от практическото ѝ прилагане под формата на симулация на реални проблеми, за това и следвахме следните принципи по време на неговото разработване:

Какво включва GDPR обучението:

 • Курс GDPR e подкрепен с качествени учебни материали обучение – презентации, нагледни материали, примерни образци, полезни извлечения от нормативната уредба и др.;
 • Качеството на GDPR обучението е на европейско равнище – материята се поднася от най-добрите лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор, в работа по европейско право и кибер сигурност.
 • GDPR обучение прилага насочен към резултатите подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики.

Не на последно място ще разберете как да водите комуникация с надзорните и контролни органи и да решавате проблеми идващи от външни източници… и все пак ето пълната програма:

Програма на обучение Въведение в GDPR (Общ регламент относно защитата на данните):

 • Модул правни аспекти на GDPR;
 • Модул технически аспекти на GDPR;
 • Модул организационни аспекти на GDPR.

В Модул правни аспекти на GDPR се разглеждат: структурата и съдържанието на регламента; новите моменти в правото на ЕС относно защитата на данните; очаквани промени в българското законодателство; обработване на специални категории лични данни; кодекси за поведение; задължителни фирмени правила; тенденции, делегирани актове и актове за изпълнение; случаи с трансгранично значение и др.

В Модул технически аспекти на GDPR се разглеждат: новата стратегия на ЕС за защита на данните; съвременни върхови технологии за защита на данните; очаквани технически трудности при прилагането на GDPR; определяне на средствата на обработването; оценка на риска; оценка на ефективността на техническите мерки; оценка преди започването на дейностите за обработване; механизми за демонстриране на спазването на регламента и др.

В Модул организационни аспекти на GDPR се разглеждат: определяне на естеството, обхватът, контекст и цели на обработването; оценка на въздействието върху защитата на личните данни;определяне на отговорности за изпълнение на задълженията по регламента; договорености, роли и връзки на съвместни администратори – предимства и недостатъци; създаването и поддържането на регистри на дейностите по обработване; разходи за прилагане; вземане на решения въз основа на оценка на рисковете с различна вероятност; очаквания на субектите на данни; оценка на ефективността на организационните мерки, сигурност на данните по веригите за доставка и пласмент и др.

GDPR обучението дава най-добри резултати при провеждането му в компактни групи от една организация. Той е предназначен за всички, които имат отношение към процесите или имат досег с лични данни.

За кого е предназначено GDPR обучението?

Мениджъри, ИТ специалисти, служители по сигурността на информацията, юристи, администратори на лични данни, обработващи лични данни лица, HR, маркетинг, служители обслужващи клиенти, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни може да се възползва от GDPR обучение.

 

Дати:

12 – 13 април 2018

Цени без ДДС:

–   960 лв. за един участник в отворена група.

–   4 200 лв. за група от 6 до 12 участника.

–   Над 12 участника по 300 лв. на допълнителен участник.

Възползвай се от допълнителни отстъпки:

 • Доведи +1 човек и получаваш -10% отстъпка от таксите за участие и на двамата;
 • Доведи +2 човека и всички получавате -20% отстъпка;

На преминалите GDPR обучение в учебен център Теза, се издава сертификат.

 

Продължителност на курс Въведение в GDPR:

Обучението се провежда в присъствена форма – 2 дни по 8 уч. часа всеки

Място на провеждане:

На място при клиента за групи

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото за отворени обучения.

При заявки за провеждане в страната се доплаща 300 лв. без вкл. ДДС за разходи на екипа.

Разширено GDPR обучение:

По желание за корпоративни клиенти и секторни възложители „ТЕЗА“ ООД може  да разработи специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. За допълнителна информация и заявки, моля свържете се с наш служител на посочените по-долу контакти.

За заявки и въпроси:имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД

ymec

Ръководство за младежки работници разработен по проект „YMEC“

ymec

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, реализиран по програмата „Еразъм +“, беше завършен вторият интелектуален продукт „Ръководство за младежки работници“

Ръководството за младежки работници има за цел да предостави на младите хора реална възможност за увеличаване на шансовете им за наемане на работа, с оглед на устойчива интеграция на пазара на труда.

Ръководството за младежки работници е продукт на 4-годишния опит на авторите в областта на неформалното образование за младежи и възрастни. Наръчникът е разработен от всички партньори заедно. Включва помощни материали за обучаваните/младежките работници, сценарии за обучение, симулации, интерактивни методи.

Ръководител на тази дейност Асоциация „Aktyvus Jaunimas“ Литва. Имат богат опит в разработването на дейности, семинари, методи за преподаване на управленски и предприемачески умения за младежи.

Ръководството за младежки работници включва 10 различни неформални учебни семинари и методи. Всички от тях са успешно изпитани  в реална среда от авторите. Всяка отделна дейност има кратко описание за приложение. Предложени са и полезни съвети и изисквания. Посочени са и областите на обучение и очакваните резултати. Това помага както на младежкия работник, така и на участващите млади хора.

Ръководството за младежки работници е в основата на Краткосрочно съвместно обучение, което се проведе в Полша от 26 Февруари до 02 Март 2018 година. В рамките на 5 дни участниците обмениха опит и знания за практики. Те утвърдиха своите умения в системата на VCC, за да станат официални обучители.

На сайтът на проекта можете да намерите допълнителна информация за всички дейности http://ymec.eu/

Ръководството за младежки работници е преведено на национални езици на всички партньори в проекта – български, италиански, полски, румънски, литовски (http://ymec.eu/platform/ ).

Ръководство за младежки работници

Краткосрочно съвместно обучение на персонала

26 Февруари – 02 Март 2018, Люблин, Полша

В края на февруари и началото на март месец 2018 г. в Люблин, Полша, се проведе Краткосрочно съвместно обучение на персонала в рамките на проект YMEC № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма „Еразъм +“. Целта на тази дейност беше да се обсъди съдържанието на Интелектуалния продукт 2, разработен от партньорите по проекта (курс за обучение на младежки работници).

Обучителната дейност беше 5 дни и бе проведена с 14 участника през периода 26 февруари – 02 март 2018 г.

Членовете на консорциума, с по-голям опит, предадоха конкретното съдържание в областта на управлението. Участието на обучители от представителите на пазара на труда беше от голямо значение за осигуряване на целите на проекта.

Обучението допринесе за насърчаване на по-ефективна комуникация между младежките работници и бизнеса. Курсът спомогна за повишаване релевантността на учебния материал с цел по-добра подготовка на младежките работници.

Добавената стойност на обучението беше, че тя гарантира, че резултатите отговарят на нуждите на потребителите. Обучението стимулира обмяната на опит между членовете на консорциума и положително повлия върху ефективното приемане на методологиите, научени от партньорските организации.

Всеки участник в обучението премина теоретичен изпит и практически изпит и получи сертификат за провеждане на стандартни обучения VCC Мениджър.VCC Мениджър