Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

„Закупуване на софтуер, необходим за реинженеринг на процеса на разработване на електронните курсове за обучение“

.

Повече

Курс за ДПО

DPO курс – встъпително Обучение Длъжностно лице по защита на данните

DPO курс (Data Protection Officer)

Встъпително обучение Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

(виж новите дати за м. май 2018 – тук)

Изискване на регламента към DPO:

Общият регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага пряко във всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г., предвижда модернизирана рамка за спазване на задълженията за защита на личните данни в Европа. Длъжностните лица по защита на данните (DPO) попадат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. С този DPO курс ще можете да се подготвите да гарантирате, че притежавате нужните знания и умения да изпълняватепрофесионално своите задължения.

Повече

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR)

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитатта на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Повече