Курс GDRP

GDPR (General Data Protection Regulation) Course

GDPR (General Data Protection Regulation) Course
The rapid technological development and globalization have brought new challenges for the protection of personal data. The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly.

Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order to pursue their activities. Individuals increasingly leave personal information that is publicly available on a global scale. The technology has transformed both economic and social life.
Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

“Специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процеса на разработване на електронни курсове за обучение”.

Повече

YMEC

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”

Целта на онлайн инструмента за оценка бе да се изгради инструмент за комуникация между младите хора и пазара на труда чрез активното участие на всяка от страните в един продукт, който да даде важна информация за уменията и компетенциите на отделния човек.

Инструментът за оценяване може да се използва хоризонтално и вертикално – от индивидуален млад потребител, доставчик на ПОО, консултант за работа или дори родители до работодатели, освен това може да бъде еднакво полезен и за младежи от всяка европейска държава. Ето защо всички групи участваха пряко или непряко в дейностите по проекта.

Повече