HR

Обучения с “Ваучери за заети лица”

Отворена е процедура по проект BG05M90P001-1.016 “Ваучери за заети лица”. Заетите лица могат да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез обучения за придобиване на квалификация и ключови компетенции.

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01 13.06.2017

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

Повече

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

Професията дизайнер – това е постоянно саморазвитие. И нещо повече – общуване с творчески личности по целия свят, обмяна на идеи и много друго. Избирайки да се запишете на курсове по дизайн, няма опасност да скучаете.

В Теза ООД работят сертифицирани преподаватели – практици, които идват при нас директно от IT – индустрията, за да ви предадат високо ниво на знания, практически навици и умения.

Повече

Курс по 2D анимация и 3D анимация за ученици

Какво обичат нашите децата? Какво ще правят след като завършат училище? Ще работят ли това което обичат?

В наши дни децата са обсебени от компютрите и новите технологии, от анимацията, филмите, компютърните игри, цветовете и графиките, които им предлага новото време.

Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете на курс по Компютърна анимация.

В Теза ООД работят сертифицирани преподаватели – практици, които идват директно от IT – индустрията, за да предадат своите знания, практически навици и умения.

Повече