Процедури за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда три процедури за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

Повече

HR

ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ II

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ II

Цел на процедурата:

Повече

HR

ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ I

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ I
Цел на процедурата:
Повече

Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

Повече

ДИЗАЙН С ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ /ADOBE ILLUSTRATOR/

СТАРТИРАМЕ курс по Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/

Новата програма на учебен център ТЕЗА е създадена специално за ученици с цел да им даде знания и умения за създаване на картички, брошури, плакати, Интернет страници, презентации, създаване на 3D обекти от двуизмерни такива, живи ефекти, преливане на форми и анимация.

Повече