Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“

Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Бенефициент: Теза ООД

Повече