Adobe Captitave за начинаещи

Обучението Adobe Captivate за начинаещи е насочено към всички, които искат да се запознаят с основните функции на програмата. Adobe Captivate e продукт, подходящ за всички, които желаят или се занимават с електронни обучение и създаване на електронно съдържание. Captivate …

Повече

ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Mярка 04 — Инвестиции в материални активи   Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“   Вид на помощта По подмярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на …

Повече

Компютърна Анимация за ученици

Новата програма на учебен център ТЕЗА дава възможност за кариерно ориентирано обучение на гимназисти в една изключително креативна и модерна професия – Компютърен аниматор. След двугодишното обучение децата ще получат основа на професионалното си развитие в света на дизайна, програмирането …

Повече

ОПРЧР 2014-2020 „Активно включване“

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”   Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до …

Повече

ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони   Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“    Цел на …

Повече
microsoftonlinestores.com buy windows 10 product key cheap windows 10 product-key Office Professional Plus 2016 Key cheap-windows-10-product-key